Helsingforsalliansen

– svenskspråkigt högskolesamarbete i huvudstadsregionen


Helsingforsalliansen är en samordingsorganisation för svenskspråkigt högskolesamarbete i huvudstadsregionen. Medlemmar i Helsingforsalliansen är: Arcada, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet och  Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Aalto-univertsitetet deltar i viss utsträckning i samarbetet.

Bakgrund

Helsingforsalliansen har sin bakgrund i det regionala högskolesamarbete som pågått mellan de största svensk- och tvåspråkiga högskolorna sedan 2003. Som en följd av Undervisningsministeriets strategi för samarbete mellan regionens universitet och yrkeshögskolor (2002) skapades Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen i Helsingfors (RHH), ett samarbetsorgan på rektorsnivå, vars huvudsakliga syfte var att stärka tvåspråkigheten och den svenskspråkiga högskoleutbildningen i regionen genom ökat samarbete inom undervisning, gemensamma satsningar på studentrekrytering och gemensam intressebevakning. Inom det bredare metropolsamarbetet Helsinki Education and Research Area (HERA), som omfattar alla metropolregionens universitet och yrkeshögskolor, ansvarade RHH för frågor kring tvåspråkighet och nordiskt samarbete. I sin rapport beträffande strukturell utveckling av den svenskspråkiga högskolesektorn rekommenderade Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland bland annat att en regional allians bildas mellan de största svensk- och tvåspråkiga högskolorna i Helsingfors. Ett avtal om en strategisk allians mellan Helsingfors universitet, Hanken och Arcada undertecknades således 2008. Helsingforsallianssamarbetet är en fördjupning av RHH:s verksamhet, med fokus på strategiskt samarbete. Helsingforsalliansens avtalsparter har även skapat diverse bilaterala samarbetsformer (t.ex. det bilaterala samarbetet mellan Hanken och Helsingfors universitet, som inleddes 2007 för att främja bägge högskolors internationella profil). Bilaterala projekt förekommer inom och utanför Helsingforsalliansens ramar.

Syfte

Närmare 40 % av landets svenskspråkiga högskolestuderande finns i huvudstadsregionen. Detta innebär att Helsingforsregionen utbildar en stor del av landets svenskspråkiga arbetskraft, och har således en betydande roll i upprätthållandet av en levande tvåspråkighet. Syftet med Helsingforsalliansen är att stärka och institutionalisera samarbetet mellan de största svensk- och tvåspråkiga högskolorna i Helsingfors, i synnerhet i frågor där det svenska språket är av betydelse. Genom samarbete vill högskolorna försäkra tillgången till en mångsidig och högklassig högskoleutbildning på svenska i Helsingfors och på så sätt gemensamt bära ansvar för regionens framtida tvåspråkighet.

Verksamhet

Inom Helsingforsalliansen verkar ett antal arbetsgrupper och projekt som utvecklar och förverkligar samarbete inom avtalets ramar. Samarbete bedrivs i synnerhet inom språkundervisning, informations- och kommunikationsteknik, juridikundervisning, stödfunktioner, marknadsföring och studentrekrytering. Verksamheten finansieras i huvudsak av avtalsparterna Helsingfors universitet, Hanken och Arcada, samt genom annan projektfinansiering.