Meny

Vad går reformen ut på?

  • År 2020 förändrades antagningssystemet. Sedan dess har de flesta att blivit antagna till högskolestudier på basis av sitt betyg, alltså studentexamensbetyg eller betyg från yrkesinriktad grundexamen. För de allra flesta utbildningarna har antagning på basis av totalpoäng slopats, det vill säga de sammanlagda poängen från betyg och urvalsprov. De vanligaste antagningsmöjligheterna utgörs alltså på basis av antingen betyg eller inträdesprov. 
  • Varje enskild högskola beslutar om den antar studerande på basis av studentexamen eller på basis av både studentexamen och betygen i en yrkesinriktad grundexamen. Särskilt i yrkeshögskolorna antas studerande också utgående från vitsorden i en yrkesinriktad grundexamen.
  • Reformen omfattar alla branscher förutom konst-, kultur och vissa idrottsutbildningar. Diakonia- ammattikorkeakoulus utbildning till tolk kommer inte heller att ta i bruk antagning på basis av betyg och Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland kommer att ordna sina egna ansökningar.
  • Merparten av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande, dvs. personer som söker sin första studieplats vid en högskola. Som förstagångssökande räknas personer som inte tidigare tagit emot en studieplats som leder till examen inom det finländska högskolesystemet och som inte avlagt en examen vid en finländsk högskola. Läs mera om vem som räknas som förstagångssökande.
  • Tanken är att inträdesproven i framtiden ska kräva mindre omfattande förberedelser av de sökande.
  • För att bli antagen till vissa utbildningar ska man delta i lämplighetstest, som ordnas ifall det (på basis av forskning) är motiverat för just den utbildningen. Lämplighetstest ordnas i så fall för personer som antagits på basis av betyg eller som en del av inträdesprovet.
  • Det finns planer på att flera högskolor ska börja anta en större andel studerande på basis av studier de avlagt inom den öppna högskolan.
  • Högskolorna utvecklar möjligheterna för personer som redan studerar vid högskolor att byta studieområde genom ett särskilt urval. Utöver detta utvecklar de också möjligheterna för personer som redan avlagt en examen att inleda nya högskolestudier.
  • Precis som i nuläget kommer det att finnas skillnader mellan antagningar till olika utbildningar och undantag från de vanligaste antagningsförfarandena. Kolla alltid den information som gäller just den utbildning du söker till (sök utbildningen på Studieinfo.fi och kolla under fliken för ansökan eller på högskolans webbplats).

Texten baserar sig på källorna här nedanför. Det är bra att bekanta sig med dem för mer detaljerad information om det nya antagningssystemet!

Läs mer